międzynarodowy konkurs wzorniczy
dla młodych projektantów
na Łódź Design Festival!

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU WZORNICZEGO DLA MŁODYCH PROJEKTANTÓW MAKE ME! 2020 
(pełna wersja do pobrania w PDF) 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. UCZESTNICY KONKURSU
III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
IV. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ PROJEKT
V. JURY KONKURSU
VI. LAUREACI NAGRÓD
VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
VIII. PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU
IX. DZIAŁANIA PROMOCYJNE
X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie make me! (dalej w regulaminie: Konkurs) organizowanego w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Designu – Łódź Design 2020.
2. Organizatorem konkursu jest Łódź Art Center fundacja zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS 0000246599, z Siedzibą przy ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź.
3. Udział w Konkursie jest odpłatny (opłata rejestracyjna wynosi 150 PLN).
4. Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja projektantów młodego pokolenia, których prace charakteryzują się przede wszystkim:
• zgodnością z regulaminem Konkursu;
• wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym;
• potencjałem wdrożeniowym;
• odpowiadaniem na istotne wyzwania współczesności;
• poruszaniem ważkich obszarów problematycznych;
• niekonwencjonalnym potraktowaniem tematu;
• oryginalnością i innowacyjnością w proponowanym rozwiązaniu;
• zgodnością pomiędzy założonym celem (opisanym w formularzu), drogą do jego realizacji i efektem końcowym;
• formą, która odpowiada założeniom projektu, spełniając przy tym aspekty estetyczne.
5. Wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Designu – Łódź Design 2020 (dalej w Regulaminie: Łódź Design Festival 2020)

II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Do Konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne (w tym nieformalne grupy projektowe), w szczególności studenci i absolwenci kierunków projektowych, wzorniczych i artystycznych, oraz grupy formalne i studia projektowe.
2. Uczestnicy Konkursu (w tym wszyscy członkowie nieformalnych grup projektowych) muszą mieścić się w przedziale wiekowym od 20 do 35 roku życia, co znaczy, że Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie osoby urodzone pomiędzy 1 stycznia 1985 a 31 grudnia 2000 włącznie.

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a. wypełnienie dla każdego zgłaszanego projektu formularza on-line udostępnionego na stronie www.makeme.lodzdesign.com w zakładce „formularz zgłoszeniowy” poprzez podanie następujących informacji:
• danych osobowych i kontaktowych;
• opisu zgłaszanego projektu – charakterystyka projektu, kontekst jego powstania, innowacyjność, intencja oraz materiał wykonania;
• materiałów graficznych (3-4 pliki, max. 4 MB każdy).
b. wyrażenie zgody na przedstawienie projektu na stronach internetowych: www.lodzdesign.com i www.makeme.lodzdesign.com oraz na wystawie pokonkursowej;
c. wyrażenie zgody na nieodpłatne udzielenie licencji, o której mowa w punkcie IX Regulaminu;
d. wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości 150 PLN przelewem bankowym lub za pomocą systemu Pay Pal:
• konto bankowe Organizatora:
_nr konta w formacie IBAN: PL 42 1050 1461 1000 0090 6506 9180
_BIC/Swift: INGBPLPW
_dane posiadacza konta: ŁÓDŹ ART CENTER, ul. TYMIENIECKIEGO 3, 90-365 ŁÓDŹ
_ING Bank Śląski, Łódź, Polska
_w tytule przelewu należy napisać: make me 2020, imię i nazwisko Uczestnika;
_wszystkie koszty związane z wykonaniem przelewu bankowego (w tym w przypadkach przelewów dokonywanych spoza granic Polski) ponosi Uczestnik Konkursu.
• system Pay Pal:
_przycisk znajduje się w formularzu Konkursu make me!;
_w tytule przelewu należy podać: make me 2020, imię i nazwisko Uczestnika;
_wszystkie koszty związane z wykonaniem przelewu bankowego (w tym w przypadkach przelewów dokonywanych spoza granicy Polski) ponosi Uczestnik Konkursu.
e. Potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej powinno być przesłane Organizatorowi wraz ze zgłoszeniem (przez formularz rejestracyjny). W uzasadnionych indywidualnych przypadkach (np. trudności z wykonaniem przelewu) czas na wniesienie opłaty rejestracyjnej (obowiązuje data wpływu na konto Organizatora) zostanie wydłużony o 7 dni od upływu terminu zgłoszeń (po uprzednim zawiadomieniu Organizatora). W przypadku niewniesienia opłaty rejestracyjnej zgłoszenie Uczestnika zostanie odrzucone.
f. Wniesiona Opłata rejestracyjna nie będzie zwracana Uczestnikom i zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Organizatora.

IV. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ PROJEKT
1. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30.06.2020 (wtorek) o godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego letniego (UTC+02.00). Kontakt telefoniczny z Organizatorem w dniu 30.06.2020 możliwy będzie do godziny 16:00.
2. Zgłoszenia dokonane po terminie, a także zgłoszenia niespełniające warunków określonych w regulaminie, zostaną odrzucone przez Organizatora.
3. Do Konkursu mogą zostać także zgłoszone projekty 3D i publikacje. Zgłoszone projekty muszą zostać udostępnione w postaci prototypów lub gotowych produktów. Prototypy muszą mieć skalę 1: 1 lub, jeżeli jest to uzasadnione, w skali umożliwiającej przedstawienie wszystkich funkcji.

V. JURY KONKURSU
1. Oceny zgłoszeń dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. Skład Jury Konkursu ogłoszony zostanie dnia 14.01.2020.
3. Decyzje Jury są ostateczne.
4. Jury nie ma obowiązku uzasadniać swoich decyzji oraz przedstawiać informacji z przebiegu obrad.
5. Jury dokona oceny projektów na podstawie nadesłanych zgłoszeń i załączonych materiałów poglądowych (materiały graficzne, opisowe).
6. Zarówno Jury, jak i Organizator, mogą zażądać udostępnienia, w celu oględzin, modelu zgłoszonego projektu przed wyłonieniem Laureatów Nagród oraz Finalistów Konkursu. Oględziny odbędą się w miejscu i czasie ustalonym z Uczestnikiem Konkursu. O konieczności przeprowadzenia oględzin Organizator powiadomi Uczestnika co najmniej 7 dni przed planowanym terminem oględzin.

VI. LAUREACI NAGRÓD
1. Jury spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoni:
a. Laureatów nagród PARADYŻ AWARDS,
b. Finalistów Konkursu. Każdy wyróżniony projekt zostanie nagrodzony statuetką make me!.
2. Pierwszy Laureat nagrody PARADYŻ AWARDS otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 30.000 PLN brutto, statuetkę make me!, a jego projekt zostanie zaprezentowany podczas wystawy pokonkursowej make me! w ramach Łódź Design Festival 2020.
a. Wypłata nagrody pieniężnej następuje na wskazany przez laureata rachunek bankowy. Nagroda zostanie wypłacona osobie fizycznej i zostanie pomniejszona o podatek dochodowy naliczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
b. W ramach organizacji wystawy pokonkursowej Organizator zapewni między innymi:
• Montaż i demontaż wystawy oraz inne warunki niezbędne do przeprowadzenia ekspozycji obiektu.
• Jeden nocleg w pokoju jednoosobowym w hotelu festiwalowym.
• Postanowienia dotyczące organizacji wystawy pokonkursowej przez Organizatora zostaną ustalone w umowie podpisanej pomiędzy Organizatorem a Laureatem Nagrody Głównej po rozstrzygnięciu Konkursu.
• Organizator nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia związanego z organizacją wystawy pokonkursowej.
3. Drugi Laureat nagrody PARADYŻ AWARDS otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 20.000 PLN brutto, statuetkę make me!, a jego projekt zostanie zaprezentowany podczas wystawy pokonkursowej make me! w ramach Łódź Design Festival 2020.
a. Wypłata nagrody pieniężnej następuje na wskazany przez laureata rachunek bankowy. Nagroda zostanie wypłacona osobie fizycznej i zostanie pomniejszona o podatek dochodowy naliczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
b. W ramach organizacji wystawy pokonkursowej Organizator zapewni między innymi:
• Montaż i demontaż wystawy oraz inne warunki niezbędne do przeprowadzenia ekspozycji obiektu.
• Jeden nocleg w pokoju jednoosobowym w hotelu festiwalowym.
• Postanowienia dotyczące organizacji wystawy pokonkursowej przez Organizatora zostaną ustalone w umowie podpisanej pomiędzy Organizatorem a Laureatem Nagrody Głównej po rozstrzygnięciu Konkursu.
• Organizator nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia związanego z organizacją wystawy pokonkursowej.
4. Trzeci Laureat nagrody PARADYŻ AWARDS otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 PLN brutto, statuetkę make me!, a jego projekt zostanie zaprezentowany podczas wystawy pokonkursowej make me! w ramach Łódź Design Festival 2020.
a. Wypłata nagrody pieniężnej następuje na wskazany przez laureata rachunek bankowy. Nagroda zostanie wypłacona osobie fizycznej i zostanie pomniejszona o podatek dochodowy naliczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
b. W ramach organizacji wystawy pokonkursowej Organizator zapewni między innymi:
• Montaż i demontaż wystawy oraz inne warunki niezbędne do przeprowadzenia ekspozycji obiektu.
• Jeden nocleg w pokoju jednoosobowym w hotelu festiwalowym.
• Postanowienia dotyczące organizacji wystawy pokonkursowej przez Organizatora zostaną ustalone w umowie podpisanej pomiędzy Organizatorem a Laureatem Nagrody Głównej po rozstrzygnięciu Konkursu.
• Organizator nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia związanego z organizacją wystawy pokonkursowej.
5. Finaliści Konkursu otrzymają statuetkę, a ich projekty zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej make me! w ramach Łódź Design Festival 2020.
a. W ramach organizacji wystawy Finalistom Konkursu Organizator zapewni między innymi:
• Montaż i demontaż wystawy oraz inne warunki niezbędne do przeprowadzenia ekspozycji obiektu.
• Jeden nocleg w pokoju jednoosobowym w hotelu festiwalowym.
• Szczegółowe postanowienia dotyczące organizacji wystawy zostaną ustalone w umowach podpisanych pomiędzy Organizatorem a Finalistami Konkursu.
• Organizator nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia związanego z organizacją wystawy pokonkursowej.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia nagród specjalnych ufundowanych przez patronów lub sponsorów Konkursu.
7. Wyłonione projekty będą promowane w:
• publikacjach w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych,
• publikacjach i na stronach internetowych Łódź Design Festival 2020,
• publikacjach i na stronach internetowych patronów i partnerów Konkursu.
8. Laureaci nagród oraz Finaliści Konkursu zobowiązują się udostępnić Organizatorowi nagrodzone prace (oryginały lub ich modele bądź prototypy) do ekspozycji podczas wystawy pokonkursowej prezentowanej w ramach Łódź Design Festival 2020.
9. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wystawie po zakwalifikowaniu Uczestnika jest przygotowanie i dostarczenie przez Uczestnika Konkursu na własny koszt i ryzyko do siedziby Organizatora projektu (prototypu, produktu) w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2020 (poniedziałek). Prace, które zostaną przesłanie po tej dacie mogą nie zostać zaprezentowane na wystawie.
10. Ostateczne zweryfikowanie projektów zakwalifikowanych do wystawy i wyłonienie Laureatów nagród PARADYŻ AWARDS nastąpi po nadesłaniu przez Uczestników prototypów na wystawę. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia projektu i pozbawienia go wyróżnienia po przesłaniu projektu. O odrzuceniu projektu Organizator poinformuje Uczestnika, uzasadniając swoją decyzję na piśmie. W szczególności Organizator odrzuci projekty, których modele nie zostały dostarczone do siedziby Organizatora lub nie spełniają wymogów określonych w niniejszym regulaminie.

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Lista zakwalifikowanych do wystawy projektów zostanie opublikowana w lipcu na stronie internetowej www.lodzdesign.com oraz www.makeme.lodzdesign.com.
2. Z autorami prac wybranych przez Jury, drogą e-mailową zostanie uzgodniony termin i sposób przygotowania ich do prezentacji podczas wystawy.
3. Laureaci nagród zostaną ogłoszeni podczas ceremonii otwarcia 14. edycji Łódź Design Festival. Wyniki zostaną również opublikowane na stronie internetowej www.lodzdesign.com oraz www.makeme.lodzdesign.com.
4. Prace Jury są niejawne.

VIII. PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU
1. Przystępując do Konkursu (poprzez zgłoszenie) Uczestnik oświadcza, że:
a. jest wyłącznym autorem projektu i przysługują mu do niego wszystkie autorskie prawa majątkowe i osobiste;
b. projekt nie stanowi utworu zależnego, nie stanowi plagiatu, ani w inny sposób nie narusza praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa;
c. autorskie prawa majątkowe do projektu nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji projektu w jakimkolwiek zakresie nie jest wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej.
2. W przypadku zgłoszenia projektu autorstwa nieformalnej grupy projektowej Uczestnik oświadcza że:
a. posiada odpowiednie zgody wszystkich współtwórców projektu niezbędne do prawidłowego zgłoszenia projektu zgodnie z warunkami niniejszego Konkursu;
b. nieformalna grupa projektowa (reprezentowana przez Uczestnika) jest wyłącznym autorem projektu i przysługują jej (w żaden sposób nieograniczone) autorskie prawa majątkowe i osobiste do projektu;
c. projekt nie stanowi utworu zależnego, nie stanowi plagiatu, ani w inny sposób nie narusza praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa;
d. autorskie prawa majątkowe do projektu nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji projektu w jakimkolwiek zakresie nie jest wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej.
3. Uczestnik jest odpowiedzialny, niezależnie od winy, za wady prawne zgłaszanego do Konkursu projektu oraz zobowiązuje się zwolnić Organizatora ze wszelkich roszczeń powstałych w związku z ewentualną nieprawdziwością oświadczeń, o których mowa powyżej.
4. Projekty naruszające prawa osób trzecich zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.

IX. DZIAŁANIA PROMOCYJNE
1. Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z przekazanej dokumentacji (opisu, ilustracji, fotografii i innych) projektu poprzez jego prezentację w trakcie organizowanych wystaw, pokazów, prezentacji i przeglądów w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora w czasie trwania Łódź Design Festival 2020, a także po jego zakończeniu na czas nieokreślony przy realizacji wszelkich działań związanych z prezentacją festiwalu Łódź Design w czasie jego trwania, a także po jego zakończeniu w celu promocji festiwalu Łódź Design oraz Organizatora i Sponsorów festiwalu Łódź Design.
2. Licencja udzielona zostaje nieodpłatnie.
3. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z dokumentacji fotograficznej, filmowej, video lub utrwalonej w technice cyfrowej, przedstawiającej projekt zgłoszony do Konkursu, wykonanej przez Organizatora lub na zlecenie Organizatora w czasie wystaw Łódź Design Festival 2020. Wyrażona zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie. W szczególności, chociaż niewyłącznie, Organizator ma nieograniczone prawo rozpowszechniania i publikowania materiałów bądź ich części w mediach, Internecie, książkach, opracowaniach, antologiach, pracach zbiorowych, audycjach telewizyjnych, filmach, sieciach przekazu elektronicznego, technologiach mobilnych we wszelkiej formie.
4. Uczestnik udziela również zgody na dalsze przekazywanie licencji dla wszelkich mediów publikujących artykuły dotyczące projektu, w zakresie związanym z promocją projektu, Organizatora lub partnerów Organizatora.
5. Licencje opisane powyżej udzielone zostają bez ograniczeń terytorialnych na czas nieokreślony.
6. Licencje udzielone zostają na następujących polach eksploatacji:
a. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
b. wprowadzanie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, w szczególności w sieci Internet, w jakiejkolwiek formie technicznej;
c. wykorzystywanie w całości lub w fragmentach do celów promocyjnych i reklamowych w formie ulotek, kartek pocztowych, katalogów, programów, zaproszeń, plakatów, billboardów, citylightów, CD, DVD, video;
d. wykorzystywania w dowolnej formie w środkach masowego przekazu.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz opiekunów prawnych Uczestnika podanych w związku z udziałem w konkursie jest fundacja Łódź Art Center z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@lodzartcenter.com.
3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą jedynie w celu udziału w konkursie na podstawie zgody udzielonej w momencie wysłania zgłoszenia konkursowego do konkursu „make me!” (RODO Art. 6, ust. 1, lit. a).
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach powyżej opisanych przez okres trwania konkursu oraz okres wymagany przez przepisy podatkowe, a także przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
5. Dane osobowe Uczestnika/ a mogą zostać udostępnione podwykonawcom, dostawcom systemów teleinformatycznych, z którymi współpracuje Administrator, fundatorom nagród w konkursie i patronom medialnym konkursu oraz podmiotom powiązanym.
6. Każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Dodatkowo, każdy Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
7. Każdy Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zobowiązuje się dbać o powierzone mu produkty. Organizator ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie przekazanych do celów ekspozycyjnych oryginałów (lub modeli projektów) zgłoszonych projektów do wysokości ich wartości odtworzeniowej, o ile do zniszczenia lub uszkodzenia doszło z jego winy.
2. Organizator na własny koszt zobowiązuje się do ubezpieczenia przekazanych do celów ekspozycyjnych oryginałów (modeli) zgłoszonych projektów do wysokości ich wartości odtworzeniowej na czas trwania wystawy pokonkursowej. Organizator zaleca Finalistom Konkursu ubezpieczenie obiektu na cały czas od momentu jego transportu do odbioru po wystawie pokonkursowej.
3. Organizator po wystawie nie odsyła prac konkursowych (modeli), należy je odbierać osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę bądź przez kuriera (na koszt uczestnika) po zakończeniu wystawy pokonkursowej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do legitymowania osób odbierających wszelkie nagrody ufundowane przez Organizatora i sprawdzenia zgodności faktycznych danych z podanymi w zgłoszeniu.
5. Zgodność z podanymi w zgłoszeniu danymi osobowymi stanowi warunek otrzymania nagrody.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, krewni i powinowaci do drugiego stopnia.
7. Wyłączną podstawę regulującą Konkurs stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, funkcjonowania Konkursu oraz zakończenia jego działalności w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronach www.lodzdesign.com oraz www.makeme.lodzdesign.com.
10. Zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: makeme@lodzartcenter.com.
11. Uczestnik (poprzez zgłoszenie do Konkursu) oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach (formularzach) dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu – zgodnie z Ustawą z dn. 29.06.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z 1997 r.). Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu, zmiany i usunięcia tych danych.
12. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora i są gromadzone za pomocą formularzy podmiotów zewnętrznych (JotForm.com), używanych na poczet rejestracji zgłoszeń do konkursu make me! 2020.
13. Dane osobowe podawane w formularzu rejestracyjnym na niniejszej stronie (JotForm.com) są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
14. Nadesłanie zgłoszenia projektu równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu.