międzynarodowy konkurs wzorniczy
dla młodych projektantów
na Łódź Design Festival!

FAQ

Czy można zgłosić projekt, który jest dopiero w fazie koncepcyjnej, tzn. nie powstał jeszcze prototyp?

Tak, do konkursu mogą zostać zgłoszone koncepcje, wizualizacje, projekty 3D lub gotowe modele. Zgłoszone projekty po zakwalifikowaniu do wystawy muszą zostać udostępnione w postaci prototypów lub produktów. Prototypy powinny mieć skalę 1:1 lub, jeżeli jest to uzasadnione, w skali umożliwiającej przedstawienie wszystkich funkcji. Wszystkie obowiązujące daty zamieszczone są w Regulaminie Konkursu.  

Czy można zgłosić więcej niż jeden projekt?

Jedna osoba/grupa projektowa może nadesłać dowolną ilość zgłoszeń. Każdy zgłoszony projekt musi zostać przesłany w osobnym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.makeme.lodzdesign.com w zakładce "Formularz Zgłoszeniowy"

Czy można zgłosić projekt, który jest już wdrożony do produkcji?

Tak. 

Jak wygląda procedura wyboru finalistów konkursu?

Procedura wyboru podzielona jest na dwa etapy. W pierwszym etapie obrad jury przeprowadzi analizę zgłoszeń pod kątem spełnienia przez nie kryteriów formalnych konkursu. Ze wszystkich zgłoszeń wyłoniona zostanie grupa ok. 25 finałowych projektów, które zostaną zaprezentowane w ramach wystawy make me! podczas Łódź Design Festival 2023. Podczas drugiego etapu ocenie zostaną poddane przesłane modele projektów. Spośród nich jury wybierze Laureatów nagród. Podczas Finałowej Gali ogłosimy zwycięzców make me! oraz wręczymy nagrody specjalne. 

Kto będzie oceniał prace? Jaki jest skład jury?

Konkurs jest rozstrzygany przez różnorodne w swoich zainteresowaniach i preferencjach jury, którego skład zmienia się w każdej edycji konkursu. Starannie dobieramy grupę ekspertów z dziedziny designu, która sumiennie ocenia każdy projekt. Skład jury make me! 2023 zostanie ogłoszony do 15.02.2023 r. w zakładce JURY.  

Jakie elementy projektu będą oceniane przez jury?

W pierwszym etapie obrad jury będzie oceniać projekty według następujących kryteriów:

• kryterium 1 – ocena formalna przedstawienia projektu – czy zdjęcia / wizualizacje w czytelny sposób pokazują formę przedmiotu i jego funkcje, czy opis jest zrozumiały i jasno przedstawia zgłaszany pomysł, czy projektant dołączył dodatkowe materiały / linki / prezentacje objaśniające koncepcję,
• kryterium 2 – oryginalność rozwiązania projektowego - czy projektant zaproponował nowe rozwiązania lub zmienił w znaczącym stopniu istniejące rozwiązania,
• kryterium 3 – trafność realizacji założeń - czy zaproponowane rozwiązania (forma, materiał, proces) trafnie odpowiadają na zdiagnozowany problem,
• kryterium 4 – walory estetyczne projektu - poprawność przyjętych rozwiązań,
• kryterium 5 – potencjał rynkowy, komunikacyjny, eksperymentalny projektu - projekt musi cechować się jednym z trzech potencjałów - rynkowy (trafnie zdiagnozowane zapotrzebowanie rynkowe, możliwość produkcji, efektywność kosztowa, świadome wykorzystanie materiałów), komunikacyjny (projekt cechuje duży potencjał modotwórczy, trafnie wpisujący się w obecne trendy), eksperymentalny (zaproponowane rozwiązania mogą prowadzić do opracowania nowych, innowacyjnych produktów, nawet jeśli produkt nie jest jeszcze w pełni przetestowany, to zdiagnozować można jego potencjał do zmiany i zastąpienia istniejących na rynku rozwiązań).

Wszystkie kryteria oceny znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.makeme.lodzdesign.com

Dlaczego udział w konkursie jest płatny?

Całkowity wpływ z opłat za udział w konkursie przeznaczony jest na organizację konkursu oraz wystawy pokonkursowej. 

Czemu służy limit wiekowy uczestników?

Określiliśmy granicę wiekową w przedziale 20-35 lat, ponieważ zależy nam na promowaniu i prezentowaniu twórców będących na początku drogi projektowej. 

Mój plik ZIP ma więcej niż 10MB, czy mogę wysłać materiały graficzne pocztą lub e-mailem?

Nie, przyjmujemy jedynie zgłoszenia wysłane za pomocą formularza on-line. Pliki graficzne mogą mieć max. 4 MB każdy, natomiast materiały dodatkowe w postaci pliku ZIP max. 10MB. 

Jak sprawdzić, czy mój formularz został poprawnie zgłoszony?

Każdy uczestnik konkursu po złożeniu formularza otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia za pomocą wiadomości e-mail. W przeciwnym razie, prosimy o kontakt.